Cursos Espanyol

Els nostres cursos per a estudiants d’espanyol inclouen cursos d’anglès generals, cursos de preparació per als exàmens de l’Institut Cervantes (IC) (DELE de cada nivell d’aprenentatge) i cursos alternatius per als qui no els interessi examinar-se. La taula següent mostra els nivells dels nostres cursos per a adults i la seva correspondència amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER).

Nivells BAI Adult

MCER

Inicial MCER A-1
Inicial 2 MCER A-1/A-2
DELE Inicial (IC)
Intermig MCER B-1
Intermig 2 MCER B-1/B-2
DELE Intermig (IC)
Avançat MCER B-2
Superior MCER C-1/C-2
DELE Superior (IC)

Inicial: (Equivalent al nivell MCER A-1)

En aquest curs s’ajuda als alumnes a adquirir una base de vocabulari i se’ls ensenyen algunes estructures bàsiques per a comunicar-se en situacions quotidianes. L’alumne aprèn a donar informació sobre ell mateix, la seva família i la seva feina; a explicar accions rutinàries i a fer coses com reservar una habitació d’hotel, demanar el menjar a un restaurant i donar indicacions senzilles.

Les estructures gramaticals que es treballen són: els principals temps d’indicatiu, ser i estar; hi ha, està(n) i alguns reflexius.


Inicial 2: (Equivalent al nivell MCER A-1 / A-2)

Se segueix avançant en l’aprenentatge de vocabulari i gramàtica, i en el desenvolupament de la confiança de l’alumne, per mitjà de molta expressió oral i pràctiques de comprensió oral. Quan algú s’adreci a l’alumne en espanyol, aquest cada vegada serà capaç d’una major comprensió. En aquest nivell ja sap parlar de coses esdevingudes en el passat i sobre els seus plans de futur.

Les estructures gramaticals que es treballen són: tots els temps d’ indicatiu, present de subjuntiu, reflexius i pronominals; formes no personals i perífrasis d’ ús; ser i estar; hi ha, està(n).Intermig:(Equivalent al nivell MCER B-1)

Aquest nivell referma la gramàtica bàsica de l’alumne i se centra en l’ampliació del vocabulari i en la pronúncia. Els alumnes tenen més coneixements gramaticals i un vocabulari més ampli per a expressar-se en espanyol amb comoditat i per entendre a d’altres persones que el parlin.

Adquiriran les següents competències gramaticals:

 • concordança subjecte-verb-atribut/complement predicatiu

 • concordança del verb amb subjectes de diferents persones gramaticals

 • oracions sense subjecte explícit

 • interjeccions usuals per a reaccionar davant de diferents situacions

 • coordinació afirmativa i negativa entre oracions

 • subordinació adjectiva especificativa

 • subordinació substantiva referida al present i al futur en les funcions treballades

 • subordinació adverbial en indicatiu i subjuntiu; aspectes rellevants del gènere i del nombre

 • article indeterminat/determinat; possessius; demostratius; indefinits; numerals

 • present d’ indicatiu; temps del passat; futur; condicional simple; subjuntiu (oracions simples i subordinades referides al present i al futur)

 • correlació de temps; imperatiu positiu i negatiu; formes no personals; perífrasis verbals

 • ampliació en l’ ús de “gustar”, “dar pena”, “dar rabia”, “poner nervioso”, “sorprender”, “preocupar”

 • contrast ser/estar; adverbis de temps, lloc, mode, quantitat, locucions adverbials

 • gradació de l’adverbi; conjuncions i locucions conjuntives

 • preposicions i locucions prepositives.


Intermig 2: (Equivalent al nivell MCER B-1 / B-2)

En aquest nivell, els alumnes afermen el desenvolupament de les quatre habilitats lingüístiques bàsiques: l’expressió oral i escrita i la comprensió oral i escrita; a més de la interacció oral i escrita i la mediació oral i escrita. Es treballen en profunditat les estructures gramaticals que els alumnes necessiten per a examinar-se del DELE Intermig aquest any o el següent.

Aquestes estructures i vocabulari es consoliden mitjançant activitats i pràctica d’expressió oral a classe. Els exercicis de comprensió oral són més llargs i més complexos, però la capacitat dels alumnes per a fer-los també és més gran.Avançat:(Equivalent al nivell MCER B2)

Aquest curs està dissenyat per a alumnes que volen reforçar allò que han après fins ara i aprendre noves i més variades formes d’expressar-se. Les classes se centren en parts iguals a les competències generals (coneixement sociocultural), a les comunicatives (competències lingüístiques: competència lèxic-semàntica, competència gramatical, discursiva, fonològica i ortogràfica), a les sociolingüístiques i a les pragmàtiques.


Superior: (Equivalent al nivell MCER C-1 / C-2)

L’objectiu d’aquest curs és que els alumnes arribin al nivell necessari per a examinar-se del DELE Superior. Com que és un curs de preparació per a fer un examen, es demana als alumnes que treballin amb dedicació especial, tant a l’aula com a casa.

Es fan exàmens de prova amb prou antelació respecte als períodes oficials d’examen (al maig i novembre; a vegades hi ha una convocatòria extraordinària a l’agost) per a decidir si l’alumne està preparat per a presentar-se a l’examen.


Obrir xat
Et podem ajudar?