Privacitat e-mail

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: ROSER MORGADO GUTIERREZ- NIF: 38.807.715-E

L’informem que les seves dades identificatives i els continguts en els correus electrònics i fitxers adjunts, poden ser incorporats a les nostres bases de dades amb la finalitat d’informar per qualsevol mitjà electrònic, de mantenir relacions professionals i / o comercials i, que seran conservats mentre es mantingui la relació. Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se al correu emissor o a les dades postals: La Riera, 22 1er, 08301 Mataró.

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si és el cas, pot ser confidencial i destinat únicament a la persona o entitat a qui ha estat enviat.

La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és confidencial i pot revestir el caràcter de reservada. Està dirigida exclusivament a la persona destinatària. L’accés o qualsevol us per part de qualsevol altre persona no estan autoritzats i poden ser il.legals. Si vostè no és la persona destinatària, li preguem que procedeixi a esborrar-lo.

 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: ROSER MORGADO GUTIERREZ- NIF: 38.807.715-E

Le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos y ficheros adjuntos, pueden ser incorporados a nuestras bases de datos con el fin de informar por cualquier medio electrónico, de mantener relaciones profesionales y / o comerciales y, que serán conservados mientras se mantenga la relación. Si lo desea, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose al correo emisor o a los datos postales: La Riera, 22 1.º, 08301 Mataró.

Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, puede ser confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado.

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de reservado. Está dirigida exclusivamente a la persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra persona de este mensaje no están autorizados y pueden ser ilegales. Si no es Vd. la persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo.

 

DATA PROTECTION INFORMATION

Responsible: ROSER MORGADO GUTIERREZ- NIF: 38.807.715-E

We inform you that your identification data and those contained in the e-mails and attached files, may be incorporated into our databases in order to inform by any electronic means, to maintain professional and / or commercial relations and will be retained as long as the relationship is maintained. If you wish, you can exercise your rights of access, rectification, deletion, portability, limitation and opposition by contacting the sender mail or postal data: La Riera, 22 1.º, 08301 Mataró.

This message and any document attached to it, if applicable, may be confidential and intended only for the person or entity to whom it has been sent.

The information contained in this e-mail message is confidential and may be of a reserved nature. It is intended solely for the person to whom it is addressed. Access to or any use by any other person of this message is unauthorised and may be illegal. If you are not the addressee, please delete it.